USERNAME : PASSWORD :
คู่มือการลงทะเบียน : คู่มือการใช้งาน
 
 
มุมแลกเปลี่ยนความรู้
หน้าแรก >> เม้าท์กัน...มันส์ดี >> มุมแลกเปลี่ยนความรู้
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
 
 

ฝาเปิดกระป๋องเครื่องดื่มต่างๆอย่าทิ้ง มีประโยขน์


ชือแสดง Ngim Zaa
ชื่อ : นวจิต
วันที่ : 2012-09-28 19:44:23
ผู้อ่าน : 1390
ตำแหน่ง : พันโท
อลูมิเนียม อาทิ ฝาเปิดกระป๋องเครื่องดื่มต่างๆ ฝาแบรนด์ ฝาตลับแป้งอลูมิเนียม ฝาจุกน้ำดื่มที่ผลิตมา
จากอลูมิเนียม กระป๋องน้ำอัดลม กระป๋องเบียร์ หม้อ กะทะอลูมิเนียมเก่าๆและขยะอลูมิเนียมอื่นๆที่ผลิตจาก
อลูมิเนียม ยกเว้น กระป๋องกาแฟ และกระป๋องนมสดต่างๆ ที่มีส่วนประกอบของเหล็ก จะไม่สามารถนำมาใช้ได้

อลูมิเนียมดังกล่าวข้างต้น จะนำมาหลอมผลิตเป็นวัสดุ อุปกรณ์และชิ้นส่วนในการทำขาเทียม ดังนี้

1. ตัวปรับความเอียงของเบ้า (coupling) บนอุปกรณ์จัดแนว เพื่อให้ขาเทียมติดกับแกนหน้าแข้ง

2. ตัวยึดเบ้า เป็นน็อตสำหรับยึดเบ้าให้ติดกับอุปกรณ์ปรับความเอียงและอุปกรณ์ปรับแนว

3. ข้อตะโพกเทียม สำหรับผู้ป่วยที่ตัดขาระดับข้อตะโพก

4. ข้อเข่าหลายจุดหมุน(Poly centric knee unit) สำหรับผู้ป่วยที่ตัดขาระดับข้อเข่า

5. ไม้เท้า (cane) สำหรับผู้สูงอายุทั่วไปและไม้ค้ำยันท่อนแขน (Forearm crutch) สำหรับคนพิการขาขาดที่ยังไม่ได้รับขาเทียม

6. วอกเกอร์ (walker) สำหรับผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้รับขาเทียมและผู้ที่ได้รับขาเทียมครั้งแรก ซึ่ง ยังไม่มีความมั่นคงในการเดิน


7. น็อต แหวนและสกรู จะเป็นตัวช่วยสำหรับยึดอุปกรณ์ปรับความเอียงของเบ้าและอุปกรณ์ปรับแนว


การนำอลูมิเนียมที่ได้รับบริจาคมาใช้ในการดำเนินงานของมูลนิธิขาเทียม

มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นมูลนิธิฯ ที่สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดตั้งขึ้น เพื่อทำขาเทียมให้คนพิการขาขาดที่ยากไร้ด้อยโอกาสโดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งมูลนิธิฯ ไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนใดๆจากรัฐบาล แต่ได้ดำเนินงานด้วยเงินบริจาค และดอกผลจากกองทุนสำนักงานสลากกินแบ่งตั้งไว้ให้ ซึ่งมีจำนวนเงินน้อยลง เพราะดอกเบี้ยลดลงเนื่องจาก ขาเทียมมีชิ้นส่วนที่เป็นโลหะหลายส่วน ซึ่งโดยปกติทำด้วยเหล็กกล้าปลอดสนิมซึ่งมีราคาแพง เพื่อเป็นการประหยัด รวมทั้งเพื่อช่วยลดขยะและมลภาวะ มูลนิธิฯ จึงได้ทดลองเอาห่วงเปิดกระป๋องอลูมิเนียมมาผลิตเป็นชิ้นส่วนดังกล่าวพบว่าได้ผลดี เมื่อสังคมได้ทราบว่ามูลนิธิฯนำขยะอลูมิเนียมมาใช้ผลิตชิ้นส่วนขาเทียม ผู้มีจิตศรัทธาจึงได้รวบรวมเก็บอลูมิเนียมส่งมาให้ ทำให้มูลนิธิฯ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและผลิตขาเทียมเพื่อช่วยเหลือคนพิการให้คนพิการสามารถช่วยเหลือตนเองหรือประกอบอาชีพได้ แต่เนื่องจากในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิฯได้รับบริจาคอลูมิเนียมจากผู้มีจิตศรัทธาจำนวนมากเกินความต้องการที่นำมาใช้เป็นส่วนประกอบของขาเทียม มูลนิธิฯจึงต้องนำเศษอลูมิเนียมมาหลอมเป็นแท่งเก็บไว้ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายในการหลอม การเช่าโกดังเก็บแท่งอลูมิเนียม และจ้างยามเฝ้า องค์ประธานมูลนิธิขาเทียม ซึ่งในขณะนั้นคือ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จึงมีพระกระแสรับสั่งให้นำเศษอลูมิเนียมที่ได้รับบริจาคออกจำหน่าย เพื่อนำเงินมาใช้ในการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ดังต่อไปนี้ เพื่อพัฒนา ค้นคว้า วิจัย การผลิตขาเทียมที่ดีเช่นของต่างประเทศให้แก่คนพิการที่ยากจน

1. เพื่อพัฒนา ประดิษฐ์ คิดค้น วิธีการ, เครื่องมือ และอุปกรณ์ ในการทำขาเทียม
2. เพื่อใช้เป็นงบประมาณในการจัดตั้งโรงงานทำขาเทียมประจำชุมชน เพื่อให้บริการคนพิการด้อยโอกาสที่อยู่***งไกลในถิ่นทุรกันดาร
3. สามารถรับขาเทียมในเวลารวดเร็ว ทั่วถึง และยั่งยืน

เนื่องจาก มูลนิธิขาเทียม เป็นองค์กรเพื่อการกุศล ที่ไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานใด เงินที่นำมาใช้ในการดำเนินงานล้วนมาจากผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทั้งสิ้น การนำเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายอลูมิเนียมมาใช้ในการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ทำให้มีการพัฒนาวิธีการทำขาเทียม และพัฒนาคุณภาพของชิ้นส่วนขาเทียมให้ทัดเทียมกับของต่างประเทศเพื่อช่วยให้คนพิการได้รับขาเทียมที่ดี มีคุณภาพทัดเทียมกับขาเทียมที่ผลิตจากต่างประเทศ การบริจาคเศษอลูมิเนียมช่วยให้ทุกภาคส่วนในสังคม ตั้งแต่ผู้ที่ยากจนหรือบริษัทที่มีเศษอลูมิเนียม สามารถมีส่วนร่วมช่วยเหลือคนพิการยากไร้ ด้อยโอกาสได้ง่ายขึ้นอีกด้วย
มูลนิธิขาเทียม ขอรับรองว่าเงินที่ได้จากการจำหน่ายอลูมิเนียมที่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคให้นั้น ถูกนำมาใช้พัฒนาชิ้นส่วนขาเทียมมูลนิธิฯ เพื่อการทำขาเทียมที่ดีให้แก่คนพิการขาขาดโดยไม่คิดมูลค่า เป็นการดำเนินงานเพื่อประโยชน์แก่สังคม โดยไม่หวังผลตอบแทนหรือมูลค่าอื่นใดทั้งสิ้น และเพื่อเทิดพระเกียรติของพระราชวงศ์ที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส อย่างไม่เลือกเชื้อชาติศาสนา สถานที่ที่เข้าร่วมโครงการรับบริจาคอลูมิเนียมให้กับมูลนิธิขาเทียมฯ

1. หน่วยงานที่สังกัดกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เช่น กรมควบคุมมลพิษ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ กรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อมเป็นต้น
2. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งอยู่ในจังหวัดกรุงเทพฯ
3. บริษัทบางกอกแคน แมนูแฟ็คเจอริ่ง จำกัด
เลขที่ 1,13 ซอยรังสิต นครนายก 46
ต. ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี
จ. ปทุมธานี 12130 โทร. 02-5330277

บริษัทดังกล่าวจะเป็นผู้รวบรวม คัดแยกอลูมิเนียมทั้งหมดและส่งโรงงานหลอมอลูมิเนียม
4. บริษัท แอล ที อี ซี จำกัด (นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ. ลำพูน)
5. "มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี"

สำนักงานใหญ่
199 หมู่ 4 ต.ดอนแก้ว
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
50180
โทร 053-112271-3

สำนักงานกรุงเทพฯ
693 ถนนบำรุงเมือง แขวงคลองมหานาค
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพฯ 10100
โทร 02-224-5764


(ตู้รับบริจาคอลูมิเนียมที่ทางบริษัทบางกอกแคน แมนูแฟ็คเจอริ่ง จำกัด มอบให้มูลนิธิขาเทียมฯ)

ขาเทียม 1 ขา จะมีส่วนประกอบของขาเทียมที่ผลิตมาจากอลูมิเนียมประมาณ 10-20 % ส่วนที่เหลืออีก
80-90 % จะผลิตมาจากพลาสติกชนิดต่างๆ เช่น เบ้าพลาสติก ข้อเข่าเทียม แกนหน้าแข้งและเท้าเทียม ซึ่งมูลนิธิฯ
จะต้องจัดซื้อมาใช้และขณะนี้พลาสติกก็มีราคาแพงขึ้นเรื่อยๆ ถ้าหากท่านมีความไม่สะดวกในการจัดส่ง
ท่านอาจจะรวบรวมอลูมิเนียมที่จัดเก็บได้ไปจำหน่ายร้านรับซื้อของเก่าและนำเงินดังกล่าวโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์
ชื่อ “มูลนิธิขาเทียม”
IP: 182.52.161.42
 
 
กลายเป็นของมีค่าเลยครับ
พี่ไตเติ้ล น้องอะตอม | 2012-10-02 13:56:53 | 118.172.217.1
 
ว้าวดีจัง
sui | 2012-09-29 14:32:59 | 125.27.172.171
 
 
  หน้าแรก ยังเอ็มอีเอ แอ็คชั่น อัลบั้มและวีดีโอ ติดต่อเรา
    บทความนักเขียน อัลบั้มกิจกรรม  
  ข้อมูลองค์กร ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ SPOT การไฟฟ้านครหลวง สมาชิก
  ประวัติความเป็นมา กฟน. การ์ตูนครอบครัวพลังงาน DEE MISSION 2553 สมาชิกเข้าระบบ
  ประวัติความเป็นมาเว็บไซต์ คนเก่งประจำบ้าน DEE MISSION 2554 สมัครสมาชิก
  ช้อมูลโครงการที่ผ่านมา   DEE MISSION 2555  
  สถานที่ตั้ง / แผนที่   DEE MISSION 2556  
      ในหลวงในดวงใจ DEE MISSION 2557  
         
  ข่าวสารยังเอ็มอีเอ สาระน่ารู้ มุมสมาชิก  
  ข่าวสารทั่วไป มองโลกสิ่งแวดล้อม เพื่อนคนเก่ง  
  รับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม แหล่งเรียนรู้ เม้าท์กัน...มันส์ดี  
  ประกาศผลการคัดเลือก   BLOG...บทความน่ารู้  
  โครงการประกวด   เกมส์  
  ปฏิทินกิจกรรม      
 
COPYRIGHT © 2014 YOUNG MEA. ALL RIGHTS RESERVED. BEST VIEW 1024*768 PIXEL, IE BROWSER
เยาวชน อนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อม ประหยัดไฟ โดย การไฟฟ้านครหลวง