ฝาเปิดกระป๋องเครื่องดื่มต่างๆอย่าทิ้ง มีประโยขน์


ชือแสดง Ngim Zaa
ชื่อ : นวจิต
วันที่ : 2012-09-28 19:44:23
ผู้อ่าน : 1446
ตำแหน่ง : พันโท
อลูมิเนียม อาทิ ฝาเปิดกระป๋องเครื่องดื่มต่างๆ ฝาแบรนด์ ฝาตลับแป้งอลูมิเนียม ฝาจุกน้ำดื่มที่ผลิตมา 
จากอลูมิเนียม กระป๋องน้ำอัดลม กระป๋องเบียร์ หม้อ กะทะอลูมิเนียมเก่าๆและขยะอลูมิเนียมอื่นๆที่ผลิตจาก 
อลูมิเนียม ยกเว้น กระป๋องกาแฟ และกระป๋องนมสดต่างๆ ที่มีส่วนประกอบของเหล็ก จะไม่สามารถนำมาใช้ได้

อลูมิเนียมดังกล่าวข้างต้น จะนำมาหลอมผลิตเป็นวัสดุ อุปกรณ์และชิ้นส่วนในการทำขาเทียม ดังนี้ 

1. ตัวปรับความเอียงของเบ้า (coupling) บนอุปกรณ์จัดแนว เพื่อให้ขาเทียมติดกับแกนหน้าแข้ง

2. ตัวยึดเบ้า เป็นน็อตสำหรับยึดเบ้าให้ติดกับอุปกรณ์ปรับความเอียงและอุปกรณ์ปรับแนว 

3. ข้อตะโพกเทียม สำหรับผู้ป่วยที่ตัดขาระดับข้อตะโพก

4. ข้อเข่าหลายจุดหมุน(Poly centric knee unit) สำหรับผู้ป่วยที่ตัดขาระดับข้อเข่า

5. ไม้เท้า (cane) สำหรับผู้สูงอายุทั่วไปและไม้ค้ำยันท่อนแขน (Forearm crutch) สำหรับคนพิการขาขาดที่ยังไม่ได้รับขาเทียม

6. วอกเกอร์ (walker) สำหรับผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้รับขาเทียมและผู้ที่ได้รับขาเทียมครั้งแรก ซึ่ง ยังไม่มีความมั่นคงในการเดิน 


7. น็อต แหวนและสกรู จะเป็นตัวช่วยสำหรับยึดอุปกรณ์ปรับความเอียงของเบ้าและอุปกรณ์ปรับแนว 


การนำอลูมิเนียมที่ได้รับบริจาคมาใช้ในการดำเนินงานของมูลนิธิขาเทียม

        มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นมูลนิธิฯ ที่สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดตั้งขึ้น เพื่อทำขาเทียมให้คนพิการขาขาดที่ยากไร้ด้อยโอกาสโดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งมูลนิธิฯ ไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนใดๆจากรัฐบาล แต่ได้ดำเนินงานด้วยเงินบริจาค และดอกผลจากกองทุนสำนักงานสลากกินแบ่งตั้งไว้ให้ ซึ่งมีจำนวนเงินน้อยลง เพราะดอกเบี้ยลดลงเนื่องจาก ขาเทียมมีชิ้นส่วนที่เป็นโลหะหลายส่วน ซึ่งโดยปกติทำด้วยเหล็กกล้าปลอดสนิมซึ่งมีราคาแพง เพื่อเป็นการประหยัด รวมทั้งเพื่อช่วยลดขยะและมลภาวะ มูลนิธิฯ จึงได้ทดลองเอาห่วงเปิดกระป๋องอลูมิเนียมมาผลิตเป็นชิ้นส่วนดังกล่าวพบว่าได้ผลดี เมื่อสังคมได้ทราบว่ามูลนิธิฯนำขยะอลูมิเนียมมาใช้ผลิตชิ้นส่วนขาเทียม ผู้มีจิตศรัทธาจึงได้รวบรวมเก็บอลูมิเนียมส่งมาให้ ทำให้มูลนิธิฯ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและผลิตขาเทียมเพื่อช่วยเหลือคนพิการให้คนพิการสามารถช่วยเหลือตนเองหรือประกอบอาชีพได้ แต่เนื่องจากในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิฯได้รับบริจาคอลูมิเนียมจากผู้มีจิตศรัทธาจำนวนมากเกินความต้องการที่นำมาใช้เป็นส่วนประกอบของขาเทียม มูลนิธิฯจึงต้องนำเศษอลูมิเนียมมาหลอมเป็นแท่งเก็บไว้ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายในการหลอม การเช่าโกดังเก็บแท่งอลูมิเนียม และจ้างยามเฝ้า องค์ประธานมูลนิธิขาเทียม ซึ่งในขณะนั้นคือ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จึงมีพระกระแสรับสั่งให้นำเศษอลูมิเนียมที่ได้รับบริจาคออกจำหน่าย เพื่อนำเงินมาใช้ในการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ดังต่อไปนี้ เพื่อพัฒนา ค้นคว้า วิจัย การผลิตขาเทียมที่ดีเช่นของต่างประเทศให้แก่คนพิการที่ยากจน 

1. เพื่อพัฒนา ประดิษฐ์ คิดค้น วิธีการ, เครื่องมือ และอุปกรณ์ ในการทำขาเทียม 
2. เพื่อใช้เป็นงบประมาณในการจัดตั้งโรงงานทำขาเทียมประจำชุมชน เพื่อให้บริการคนพิการด้อยโอกาสที่อยู่***งไกลในถิ่นทุรกันดาร 
3. สามารถรับขาเทียมในเวลารวดเร็ว ทั่วถึง และยั่งยืน 

          เนื่องจาก มูลนิธิขาเทียม เป็นองค์กรเพื่อการกุศล ที่ไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานใด เงินที่นำมาใช้ในการดำเนินงานล้วนมาจากผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทั้งสิ้น การนำเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายอลูมิเนียมมาใช้ในการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ทำให้มีการพัฒนาวิธีการทำขาเทียม และพัฒนาคุณภาพของชิ้นส่วนขาเทียมให้ทัดเทียมกับของต่างประเทศเพื่อช่วยให้คนพิการได้รับขาเทียมที่ดี มีคุณภาพทัดเทียมกับขาเทียมที่ผลิตจากต่างประเทศ การบริจาคเศษอลูมิเนียมช่วยให้ทุกภาคส่วนในสังคม ตั้งแต่ผู้ที่ยากจนหรือบริษัทที่มีเศษอลูมิเนียม สามารถมีส่วนร่วมช่วยเหลือคนพิการยากไร้ ด้อยโอกาสได้ง่ายขึ้นอีกด้วย
มูลนิธิขาเทียม ขอรับรองว่าเงินที่ได้จากการจำหน่ายอลูมิเนียมที่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคให้นั้น ถูกนำมาใช้พัฒนาชิ้นส่วนขาเทียมมูลนิธิฯ เพื่อการทำขาเทียมที่ดีให้แก่คนพิการขาขาดโดยไม่คิดมูลค่า เป็นการดำเนินงานเพื่อประโยชน์แก่สังคม โดยไม่หวังผลตอบแทนหรือมูลค่าอื่นใดทั้งสิ้น และเพื่อเทิดพระเกียรติของพระราชวงศ์ที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส อย่างไม่เลือกเชื้อชาติศาสนา สถานที่ที่เข้าร่วมโครงการรับบริจาคอลูมิเนียมให้กับมูลนิธิขาเทียมฯ 

1. หน่วยงานที่สังกัดกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เช่น กรมควบคุมมลพิษ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ กรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อมเป็นต้น 
2. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งอยู่ในจังหวัดกรุงเทพฯ 
3. บริษัทบางกอกแคน แมนูแฟ็คเจอริ่ง จำกัด 
เลขที่ 1,13 ซอยรังสิต นครนายก 46 
ต. ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี 
จ. ปทุมธานี 12130 โทร. 02-5330277

บริษัทดังกล่าวจะเป็นผู้รวบรวม คัดแยกอลูมิเนียมทั้งหมดและส่งโรงงานหลอมอลูมิเนียม 
4. บริษัท แอล ที อี ซี จำกัด (นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ. ลำพูน) 
5. "มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี" 

สำนักงานใหญ่
199 หมู่ 4 ต.ดอนแก้ว
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
50180
โทร 053-112271-3

สำนักงานกรุงเทพฯ
693 ถนนบำรุงเมือง แขวงคลองมหานาค
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพฯ 10100
โทร 02-224-5764


(ตู้รับบริจาคอลูมิเนียมที่ทางบริษัทบางกอกแคน แมนูแฟ็คเจอริ่ง จำกัด มอบให้มูลนิธิขาเทียมฯ) 

        ขาเทียม 1 ขา จะมีส่วนประกอบของขาเทียมที่ผลิตมาจากอลูมิเนียมประมาณ 10-20 % ส่วนที่เหลืออีก 
80-90 % จะผลิตมาจากพลาสติกชนิดต่างๆ เช่น เบ้าพลาสติก ข้อเข่าเทียม แกนหน้าแข้งและเท้าเทียม ซึ่งมูลนิธิฯ 
จะต้องจัดซื้อมาใช้และขณะนี้พลาสติกก็มีราคาแพงขึ้นเรื่อยๆ ถ้าหากท่านมีความไม่สะดวกในการจัดส่ง 
ท่านอาจจะรวบรวมอลูมิเนียมที่จัดเก็บได้ไปจำหน่ายร้านรับซื้อของเก่าและนำเงินดังกล่าวโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ 
ชื่อ “มูลนิธิขาเทียม” 
IP: 182.52.161.42
 
 
 
 
RSSส่งหน้านี้ถึงเพื่อนพิมพ์บันทึก