สำนวน ปาก ถิ่นใต้


ชื่อเล่น : pat_tr
วันที่ : 2012-04-16 15:39:56
ผู้อ่าน : 549

 

สำนวน ปาก ถิ่นใต้

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 00:00 น.

โดย เดลินิวส์

ภาษาไทยที่ใช้ในประเทศไทย มิได้มีเพียงภาษาไทยกรุงเทพซึ่งใช้เป็นภาษาราชการ หากแต่มีภาษาถิ่นอื่น ๆ ด้วย เช่น ภาษาถิ่นใต้ ภาษาถิ่นอีสาน ภาษาถิ่นเหนือ ภาษาในแต่ละถิ่นย่อมสะท้อนวัฒนธรรม ประเพณี ชีวิตความเป็นอยู่ ทัศนคติ ความเชื่อ ฯลฯ ของผู้คนในถิ่นนั้น ๆ

ภาษาที่อยู่ในสำนวนถิ่นก็เป็นส่วนหนึ่งสะท้อนสิ่งต่าง ๆ ดังกล่าวได้อย่างชัดเจน และมีหลายสำนวนที่ทุกถิ่นสอนคล้ายกัน หรือใกล้เคียงกัน เช่น สำนวนที่สอนเกี่ยวกับเรื่อง
“ปาก” หรือ “คำพูด”

สำนวนถิ่นที่ใต้สอนเรื่อง
“ปาก” หรือ “คำพูด” ว่าให้รู้จักระวังปากระวังคำ เป็นสำนวนสั้น ๆ เข้าใจง่าย คือ ปากอี้ฆ่าคอ เป็นสำนวนที่ชาวใต้ใช้กับคนที่ปากไม่ดี ไม่ระมัดระวังคำพูด หรือพูดให้ร้ายผู้อื่น ซึ่งสำนวนภาคกลางก็มีสอนเรื่องทำนองเดียวกันนี้คือสำนวนว่า “ปลาหมอตายเพราะปาก”

สำนวนใต้ ปากอี้ฆ่าคอ หมายถึง คำพูดที่จะตัดคอคนได้ หรือคำพูดที่จะฆ่าคนได้
ในสำนวนนี้ คำว่า “ปาก” หมายถึง “คำพูด” คำว่า “อี้” หมายถึง “จะ” คำว่า “ฆ่าคอ” หมายถึง “ตัดคอ” ชาวใต้ใช้สำนวน “ปากอี้ฆ่าคอ” ตักเตือนสั่งสอนลูกหลานให้รู้จักระมัดระวังคำพูด ซึ่งก็คือ สอนให้พูดดีคิดดี เพราะหากพูดให้ร้ายหรือพูดให้ผู้อื่นเสียหาย อาจสร้างอันตรายให้แก่ตนเองจนถึงตายได้

สำนวนถิ่นใต้ที่น่าสนใจยังมีอีกมาก ขณะนี้คณะกรรมการจัดทำเนื้อหาวิชาการด้านภาษาถิ่น ภาคใต้ ของราชบัณฑิตยสถาน ซึ่งมี รศ.ประพนธ์
เรืองณรงค์ เป็นประธานกรรมการ กำลังดำเนินการจัดทำข้อมูลสำนวนถิ่นใต้ เพื่อเผยแพร่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือสถานีวิทยุ ม.ก. ภาคเอเอ็ม ๑๑๐๗ กิโลเฮิรตซ์, ๖๑๒ กิโลเฮิรตซ์, ๑๒๖๙ กิโลเฮิรตซ์ และ ๑๓๑๔ กิโลเฮิรตซ์ ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา ๑๕.๐๕ น. เพื่อให้ความรู้และคุณค่าในภาษาถิ่นใต้ไปสู่ประชาชนทั่วทุกถิ่นของประเทศไทย.


แหล่งที่มา :
ชื่อหนังสือ :
ชื่อผู้แต่ง :