ประวัติความเป็นมา กฟน.
ประวัติความเป็นมาเว็ปไซต์
สถานที่ตั้ง / แผนที่
EMA News
Energy News
Environment News
e-Mind Calendar
e-Idea
โครงการ ปี ๒๕๕๐
โครงการ ปี ๒๕๕๑
โครงการ ปี ๒๕๕๒
โครงการ ปี ๒๕๕๓
โครงการ ปี ๒๕๕๔
ประวัติความเป็นมาโครงการ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
กลุ่มเป้าหมายโครงการ
แนวคิดของโครงการ
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ
สมัครเข้าร่วมโครงการ
e-School Activities
e-Mind Bulletin
e-mind VDO
e-mind Gallery
e-mind Game
e-mind Download
พูดคุยเรื่องทั่วไป
สิ่งแวดล้อม
พลังงาน
สถาบันการศึกษา
สถานที่ติดต่อ
ติดต่อทีมงาน

 

EMA News
Energy News
Environment News
e-Mind Calendar
e-Idea
 
รายชื่อสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน ปี 2555 ระดับที่ 1-4 และโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการและผ่านการประเมินสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน ปี 2555
“เด็ก ๆ หรือผู้ใหญ่ ใคร ๆก็ช่วยโลกได้”
พี่พอร์ชชวน เราเปลี่ยน....โลกเปลี่ยน
องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก เผย “ก๊าซเรือนกระจก” ในชั้นบรรยากาศทำสถิติสูงสุดอีกครั้งในปี 2011 โดย “คาร์บอนไดออกไซด์” ซึ่งเป็น “แรงขับ” ถึง 85% ที่ทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นมีปริมาณถึง 391 ppm ส่วนก๊าซเรือนกระจกตัวอื่นๆ เช่น ก๊าซมีเทนก็ทำสถิติ สูงขึ้นเช่นกัน
เปลี่ยนขยะเป็นก้อนเมฆส่องสว่าง งานอาร์ตรักษ์โลกจากหลอดไฟเหลือใช้
‘ร้าน 0 บาท’ ใช้ขยะแทนเงิน สร้างอาชีพ ปลุกจิตสำนึกแบบพอเพียง
เทสโก้ โลตัสปลอดคาร์บอนฯ แห่งแรกในประเทศไทยและภูมิภาคเอเซีย
ประชุมโลกร้อน 2012 เปิดฉากแล้ว ที่กาตาร์ คาดอาจไม่มีความคืบหน้า
 
 
หน้าแรก Home >> E-Mind Update >> EMA News
การจัดการขยะในโรงเรียนด้วยการจัดตั้งธนาคารขยะ
ธนาคารขยะ คือกิจกรรมรูปแบบหนึ่ง ในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับการดำเนินการในโรงเรียน หรือชุมชน หลักการในการดำเนินงาน คือ การใช้นักเรียนหรือคนในชุมชนสมัครเป็นสมาชิกของธนาคารขยะ และนำขยะมาฝากที่ธนาคาร ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ธนาคาร ทำการคัดแยก/ชั่งน้ำหนักขยะ และคำนวนเป็นเงิน แล้วบันทึกลงในสมุดคู่ฝาก (ทำการเหมือนการฝากเงินในธนาคาร) โดยราคาในการซื้อขยะจากสมาชิกนั้น จะเป็นราคาที่ทางธนาคารกำหนดขึ้นซึ่งจะมีราคาต่ำกว่าราคาซื้อที่ตกลงกับร้านรับซื้อของเก่าไว้ เนื่องจากรายได้ของธนาคารจะมาจากผลต่างของราคาธนาคารกับราคาที่สามารถขายให้กับร้านรับซื้อของเก่า ซึ่งผลต่างที่ได้จะต้องนำมาเป็นค่าใช้จ่าย เช่น การประชาสัมพันธ์ การติดจ่อประสานงาน ซึ่งสามารถใช้เป็นทุนหมุนเวียนได้
    
ขั้นตอนการดำเนินงานธนาคารขยะ

ขั้นตอนที่ 1 จัดหา/แต่งตั้งคณะทำงาน ซึ่งมีหน้าที่ดังนี้
   • ผู้จัดการธนาคาร       รับผิดชอบดำเนินงาน ในภาพรวมของธนาคาร
   • เจ้าหน้าที่จดบันทึก  รับผิดชอบการจดบันทึกรายละเอียด เกี่ยวกับสมาชิก ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล เลขที่ ประเภท และปริมาณวัสดุรีไซเคิล
   • เจ้าหน้าที่คัดแยก       รับผิดชอบการคัดแยกขยะ และชั่งน้ำหนัก เพื่อจัดเก็บในสถานที่เก็บ
   • เจ้าหน้าที่คิดเงิน       รับผิดชอบการเทียบกับราคาที่กำหนด และคิดจำนวนเงินของสินค้า ที่สมาชิกนำมาฝาก พร้อมทั้งรับผิดชอบการฝาก - ถอนเงินของสมาชิก

ขั้นตอนที่ 2 ประชุมคณะทำงาน
   • การสำรวจร้านรับซื้อของเก่าที่มีอยู่ในชุมชน ราคา ประเภทของขยะรีไซเคิลที่รับซื้อ
   • การประสานงานร้านรับซื้อของเก่า ให้เข้าร่วมโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล ราคาที่จูงใจ ซึ่งส่วนใหญ่คิดที่ 30 เปอร์เซนต์ของราคาที่ได้มาจากร้านรับซื้อของเก่า
   • กำหนดระยะเวลาที่จะเข้ามารับซื้อ
   • การวางแผนกำหนดวัน เวลา เปิด ธนาคารขยะ

ขั้นตอนที่ 3
   • การจัดเตรียมสถานที่เก็บรวมรวบ ยึดหลักง่ายๆโดยสถานที่ความเป็นสถานที่ที่สามารถเก็บรวบรวมขยะได้ ป้องกันฝน
   • จัดทำพื้นที่ให้มีการคัดแยกขยะอย่างชัดเจน โดยแบ่งเป็น 4 ช่อง สำหรับจัดเก็บ กระดาษ โลหะ อโลหะ และพลาสติก
   • มีการติดป้ายราคาของขยะที่รับซื้อ
   • กรณีไม่มีสถานที่จัดเก็บรวบรวม ก็สามารถใช้วิธีการซื้อตอนเช้า และให้ร้านของเก่ามารับซื้อตอนเย็นได้

ขั้นตอนที่ 4 การประชาสัมพันธ์ เพื่อการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ สามารถทำได้โดย
   • การประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ของโรงเรียน
   • การประชาสัมพันธ์ ช่วงหลังเข้าแถวเคารพธงชาติ
   • การจัดบอร์ดนิทรรศการ
   • การเดินบอกในแต่ละห้องเรียน
   • การแทรกในกิจกรรมของแต่ละรายวิชา เช่น วิชาการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต สิ่งแวดล้อมศึกษา เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 5 เปิดธนาคารขยะรีไซเคิล
   • รับสมัครสมาชิกของธนาคาร โดยให้ผู้ที่สนใจกรอกรายละเอียดใบสมัคร
   • เจ้าหน้าที่ธนาคารให้เลขที่สมาชิก พร้อมสมุดคู่ฝาก โดยธนาคารจะเป็นผู้เก็บรวบรวมสมุดคู่ฝากไว้ สมาชิกสามารถขอดูได้ในวันที่ธนาคารเปิดทำการ
   • เจ้าหน้าที่ธนาคารลงรายละเอียด สมาชิกในทะเบียนลูกค้า
   • เมื่อสมาชิกนำขยะรีไซเคิลมาฝาก ที่ธนาคาร เจ้าหน้าที่จะทำการคัดแยกประเภทและช่างน้ำหนัก
   • คิดเป็นจำนวนเงิน โดยเทียบกับใบราคาที่ได้มาจากร้านรับซื้อของเก่า ลงบันทึกในใบนำฝาก
   • เจ้าหน้าที่บันทึกรายละเอียด เลขที่สมาชิก ประเภทขยะรีไซเคิล จำนวนเงิน ลงในเอกสารใบสรุปการนำฝาก
   • บันทึกลงในสมุดคู่ฝาก เพื่อเก็บเป็นหลักฐานการฝากถอนของสมาชิก
   • ถ้าสมาชิกต้องการถอนเงิน ให้เขียนรายละเอียด ใบถอนเงินแล้วให้กับเจ้าหน้าที่
   • ภายหลังเปิดธนาคารเสร็จสิ้น เจ้าหน้าที่ต้องทำการรวบรวมรายรับ รายจ่าย และทะเบียนคุมเจ้าหนี้ของธนาคารในแต่ละวัน เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ การลงค่าใช้จ่าย การซื้อ ขายขยะรีไซเคิล ลงในสมุดเงินสด เพื่อสามารถตรวจสอบการขาดทุน กำไร
   • ควรมีการสรุปการดำเนินงาน ในแต่ละเดือน และแจ้งแก่สมาชิกของธนาคาร โดยการจัดบอร์ดนิทรรศการ บริเวณที่ทำการ

ขั้นตอนที่ 6 การติดตามประเมินผล
   • พิจารณาจากปริมาณขยะรีไซเคิลที่รวบรวมได้
   • จำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรม
   • กำไรจากการซื้อขาย
 
Copyright © 2013 Young MEA. All rights reserved. Best view 1024*768 pixel, IE Browser